Reklamační řád

I.

Tyto „Obchodní podmínky firmy - reklamační řád“ (dále jen Reklamační řád) tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem a platí v plném rozsahu, pokud nebyly v kupní smlouvě písemně dohodnuty jiné podmínky. Tento reklamační řád tvoří přílohu kupní smlouvy. K podpisu kupní smlouvy jsou oprávněni majitel firmy a jeho obchodní zástupci nebo jiné osoby majitelem zmocněné.

II.

Záruční doba za jakost zboží činí 24 měsíců ode dne dodání zboží dodavatelem odběrateli, a to na všechny druhy zboží dodávaného dodavatelem s výjimkou zapalovačů zn. ZIPPO U.S.A., kde dodavatel poskytuje doživotní záruku na jejich mechanickou funkčnost. Množstevní závady a poškození povrchu zboží má povinnost odběratel reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě přímé dodávky. V případě dodávky uskutečňované prostřednictvím pošty nebo jinými přepravci je povinností odběratele množstevní závady a poškození povrchu zboží reklamovat ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů. K později uplatňovaným reklamacím nebude ze strany dodavatele přihlédnuto.

III.

Vyskytne-li se u dodaného zboží vada, má odběratel právo tuto vadu ve lhůtách stanovených v článku II. tohoto reklamačního řádu reklamovat, a to u příslušného obchodního zástupce nebo v sídle dodavatele osobně nebo poštou.

Reklamační list musí obsahovat následující základní údaje:

  1. druh zboží
  2. počet kusů reklamovaného zboží
  3. zda jde o reklamaci skladovou nebo od zákazníka
  4. druh závady - přesný popis závady, příp. zda se jedná o opakovanou reklamaci závady

Odběratel je povinen předat dodavateli i kompletní reklamované zboží (u souprav - celou soupravu např. PEN + zapalovač + příslušné pouzdro). V případě dárkového balení včetně obalu. Dodavatel neuzná reklamaci zejména v těchto případech:

  • reklamované zboží bylo dodáno odběrateli jiným dodavatelem
  • reklamované zboží bylo dodáno neúplné (chybějící součástky či části zboží apod.), mechanicky poškozené, či jinak znehodnocené (neodborný zásah, pád apod.)
  • kdy zboží nebude opatřeno příslušným reklamačním listem s údaji, jak je výše uvedeno.

Dále dodavatel neuzná reklamaci v případech, kdy dodané zboží bylo označeno ochranným prvkem (hologramem) a tento ochranný prvek bude odstraněn, poškozen, příp. falzifikován. Zboží opatřené ochranným prvkem dodavatele je označeno na faktuře symbolem „H“. V případě zasílání reklamovaného zboží dodavateli je odběratel povinen zboží řádně zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

IV.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne,
kdy převzal od odběratele reklamované zboží. V případě oprav výrobků firmy ZIPPO je dodací lhůta 120 dnů (výrobky jsou zasílány k opravě do USA). Je-li reklamace vyřízena opravou zboží, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je dodavateli předáno opravené zboží, se do záruční doby nepočítá. Vyřídí-li se reklamace odběratele výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba za jakost znovu od jeho dodání dodavateli.

V.

V případě, že odběratel uplatňuje reklamaci množstevních závad nebo poškození povrchu zboží, má odběratel nárok na dodání chybějícího zboží, dále buď náhradního zboží za vadné nebo vystavení dobropisu. V případě závad jakosti zboží, je-li reklamace oprávněná, má odběratel právo požadovat odstranění vad opravou zboží. V případě, že nelze zboží opravit, má právo na výměnu zboží nebo vystavení dobropisu. O způsobu vyřízení rozhoduje dodavatel.

VI.

Dodavatel i odběratel prohlašují, že při uzavření kupní smlouvy byli seznámeni s tímto reklamačním řádem a vyslovují s ním souhlas. V ostatním tímto reklamačním řádem výslovně neupraveném se řídí vzájemná práva a povinnosti platnými ustanoveními obchodního zákoníku.