10009 Zippo benzín do zapalovačů 125ml

Kód10009
88 Kč
ks
Parametry

Originální Zippo benzín je svým složením optimálním palivem pro Zippo zapalovač. Zippo benzín je vyráběn synteticky v laboratořích a nejedná se o klasický ropný derivát (složení Zippo benzínu je od klasických technických benzínů zcela odlišné a chemicky se o benzín vůbec nejedná). Díky nové revoluční technologii Zippo benzín umožňuje lepší zapalování, čisté hoření, Zippo benzín má nízkou míru zápachu a je šetrnější v případě styku s pokožkou, to vše při úplné absenci rakovinotvorného benzenu v jeho složení.

Zippo benzín lze použít i do benzínových zapalovačů jiných značek je rovněž doporučeným palivem pro originální benzínový Zippo ohřívač rukou.

Made_in_USA

Originální Zippo benzín je ideální palivo pro:

Zippo zapalovače

Jakmile vám v zapalovači dojde palivo, naplňte jej originálním Zippo benzínem do zapalovačů. Podržte zapalovač jednou rukou a druhou vyjměte insert. Nadzvedněte plstěnou podložku a pomalu zapalovač plňte, dokud se absorpce nezačne viditelně zpomalovat. Jakmile je zapalovač plný, jednoduše vložte insert zpět do schránky zapalovače.

Ohřívače rukou

Pro plnění ohřívače rukou můžete použít plastový dávkovač paliva, který je součástí balení každého benzínového ohřívače. Odměřte si požadovanou dávku a poté pomalu a opatrně nalejte obsah odměrky do těla ohřívače. Ohřívač při plnění držte vždy kolmo vzhůru, aby palivo rovnoměrně naplnilo absorpční materiál.

Zásobník paliva

Prázdný zásobník paliva naplňte Zippo benzínem a budete mít vždy po ruce plnou dávku paliva pro váš zapalovač. Originální zásobník je hermeticky uzavřený, takže se z něj palivo samovolně neodpařuje a bude vždy připraveno pro okamžité použití.


Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.